1.Palka, 2.Tazky, 3 Urda

1.Palka, 2.Tazky, 3 Urda